Temeljem članka 11. Zakona o udrugama ( „Narodne novine“ broj broj 88/01, 11/02), osnivačka  Skupština  Hrvatske Udruge  patronažnih sestra, održana  17.12.2010. godine donosi:

 

STATUT

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovaj Statut je temeljni akt  Hrvatske Udruge patronažnih sestra ( u daljnjem tekstu Udruga) kojim se reguliraju odredbe o nazivu i sjedištu, pečatu i obilježjima, zastupanju, području djelovanja, ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, javnosti rada, članstvu i članarini, pravima i obavezama članova, unutarnjem ustroju, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu opoziva, trajanju mandata i odgovornostima, materijalnom i financijskom poslovanju, imovini i raspolaganju imovinom, te postupku u slučaju prestanka rada Udruge.

 

Članak 2.

 

Puni naziv Udruge glasi :

HRVATSKA UDRUGA PATRONAŽNIH SESTARA

Skraćeni naziv glasi:

HUPS

U registar Udruga upisuje se i prijevod na engleski jezik:

CROATIAN ASSOCIATION OF COMMUNITY NURSES

skraćeno: CACN

Sjedište Udruge  je u Zagrebu, Prilaz b. Filipovića 11. Odluku o promjeni adrese donosi Upravni odbor. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Članak  3.

 

Udruga je samostalna neprofitna pravna  osoba, koja se upisuje u Registar Udruga RH i registrira pri nadležnom uredu. Udruga je na zakonu utemeljen oblik dobrovoljnog stručnog organiziranja medicinskih sestara i medicinskih tehničara koji  u svom radu djeluju u patronažnoj djelatnosti ili imaju interese na području patronažne djelatnosti.

 

Članak 4.

 

Udruga ima znak i to u obliku ovalne kružnice s podebljanim plavim rubom horizontalnog položaja. U unutarnjem dijelu kružnice nalazi se polje sivo-plave boje. U gornjem dijelu polja nalazi se naziv udruge na hrvatskom jeziku, a u donjem dijelu nalazi se naziv udruge na engleskom jeziku. Između dva naziva nalazi se stilizirani crtež skupine ljudi koju čini osam osoba. Znak Udruge otiskuje se na pečatu, memorandumu, računu, plakatu i drugim nenavedenim, a službenim dokumentima Udruge.

 

Članak 5.

 

Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, jednak znaku Udruge s upisanim punim nazivom i i sjedištem Udruge. Broj pečata, način korištenja i čuvanje te odgovornost za zakonitu i pravilnu uporabu uređuje Upravni odbor svojom odlukom.

 

Članak 6.

 

Udrugu zastupa i predstavlja Predsjednik/Predsjednica. U postupcima pred sudovima i upravnim tijelima, pred državnim i drugim tijelima s javnim ovlastima, Predsjednik/Predsjednica može za zastupanje opunomoćiti drugu stručnu osobu. Predsjednik/Predsjednica može pravo zastupanja prenijeti na drugu osobu pisanom punomoći.

U slučaju spriječenosti Predsjednika/Predsjednice Udrugu zastupa i predstavlja Dopredsjednik/Dopredsjednica do novog izbora i imenovanja Predsjednika/Predsjednice, a najduže 90 dana.

 

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE                                        

 

Članak 7.

 

Udruga  je osnovana radi pomoći oko organiziranja  trajnog stručnog usavršavanja i izobrazbe patronažnih medicinskih sestara i medicinskih tehničara koji pružaju neposrednu zdravstvenu njegu i skrb u patronaži.

 

Članak 8.

Djelatnosti Udruge su:

 • organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja medicinskih sestara u patronaži
 • pripremanje materijala radi prijavljivanja, dokumentiranja i bodovanja stručne                   osposobljenosti članova nadležnoj Komori,
 • predlaganje djelokruga rada u patronažnoj djelatnosti
 • poticanje izdavačke djelatnosti članova, tiskanje stručnih radova članova, izdavanje prigodnih publikacija sukladno zakonu
 • suradnja sa srodnim Udrugama medicinskih sestara i drugim zdravstvenim djelatnicima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • organiziranje i provođenje drugih aktivnosti potrebnih za postizanje ciljeva Udruge

 

Članak 9.

 

Rad Udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se dostupnošću informacija o djelovanju Udruge svim zaintresiranima na slijedeći način

 1. priopćenjima na internetskim stranicama Udruge
 2. pravodobnim najavama značajnih događaja, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
 3. putem sredstava javnog priopćavanja 

 

 

III. ČLANSTVO I ČLANARINA

 

Članak 10.

 

Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge. Članom može postati svaki državljanin Republike Hrvatske. Strani državljanin može postati članom Udruge temeljem pisanog zahtjeva za upis u Registar članova kojeg odobri Upravni odbor Udruge.       

 

Članak 11.

 

Članstvo u Udruzi je dragovoljno i slobodno.

 

Članovi Udruge su medicinske sestre i medicinskih tehničari koji pružaju zdravstvenu njegu u patronaži kao i druge medicinske sestre i čanovi drugih stručnih društava, ukoliko u tome nalaze svoj interes.

 

                                      

  Članak 12.

 

Članovima Udruge, na osobni zahtjev i za određenu svrhu, izdaje se potvrda o članstvu. Članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu. Visinu članarine za tekuću godinu utvrđuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora

 

Članak 13.

Članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u stručnom radu i upravljanju Udrugom, birati i biti birani u tijela Udruge, usmjeravati stručni rad Udruge te dobivati izvješća o radu.

 

Članovi Udruge dužni su pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge, provoditi dogovorene odluke, djelovati u skladu sa prihvaćenim stavovima i odlukama tijela Udruge te izvještavati Udrugu o svojim aktivnostima, stavovima i problemima, vezanim uz djelatnost Udruge.

 

 

Članak 14.

 

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupanjem uz pisanu izjavu,
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem i brisanjem iz Registra članova
 • smrću člana

 

Članak 15.

 

Član se briše iz Registra članova Udruge iz slijedećih razloga

 • neizvršavanje članskih obveza i neplaćanje članarine
 • rad suprotan dogovorenim ciljevima i djelatnostima Udruge te općeprihvaćenim etičkim načelima postupanja medicinskih sestara
 • povreda funkcije

Odluku o isključenju iz Udruge donosi Upravni odbor. Na odluku o isključenju član može uložiti žalbu Skupštini u roku od 30 dana od dana primitka odluke o isključenju. Konačnu odluku donosi Skupština.

 

 

IV. TIJELA UDRUGE

 

Članak 16.

 

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik/Predsjednica
 • Dopredsjednik
 • Tajnik

 

Članak 17.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja i čine je svi poslovno sposobni članovi Udruge. Skupštinu sačinjavaju delegati. Delegati se biraju na način da se na svakih 15 članova bira jedan delegat. Izbor delegata provodi se sukladno Pravilniku o izboru delegata koji donosi Upravni odbor.

 

 

 

Članak 18.

 

Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izvanredne i izborne.

 

Redovne sjednice Skupštine održavaju se jednom u tijeku godine.

 

Prijedlog za izvanrednu skupštinu može podnijeti najmanje 1/3  Skupštine, Predsjednik/Predsjednica Udruge ili Upravni odbor. Ukoliko Predsjednik/Predsjednica ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva predlagatelj može sazvati sjednicu Skupštine. Prijedlog mora sadržavati dnevni red, obrazloženje razloga za sazivanje izvanredne sjednice i prijedlog odluka koje Skupština treba donijeti ili potvrditi.

 

Članak 19.

 

Redovne sjednice Skupštine saziva i vodi Predsjednik/Predsjednica. U odsutnosti Predsjednika/Predsjednice Skupštinu vodi Dopredsjednik/Dopredsjednica. U slučaju odsutnosti spriječenosti Predsjednika/Predsjednice i Dopredsjednik/Dopredsjednice Skupštinu će voditi jedan od članova Upravnog odbora opunomoćen od  Predsjednika/Predsjednice

Dnevni red predlaže Upravni odbor, koji se može dopuniti prijedlozima članova Skupštine prije početka sjednice. Zapisnik sa Skupštine vodi tajnik te se isti dostavlja svim članovima ili delegatima Skupštine.  Zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Udruge.

 

Članak 20.

 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je sjednici nazočno ¼ svih članova Udruge, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova,  ako Statutom za pojedina pitanja nije određena posebna većina.

 

Članak 21.

 

Skupština Udruge:

 • donosi  i mijenja Statut Udruge
 • utvrđuje politiku rada i razvoja Udruge
 • donosi i mijenja program rada Udruge
 • donosi financijski plan i  završni račun Udruge
 • bira i razrješava  dužnosti Predsjednika/Predsjednicu,Dopredsjednika/Dopredsjednicu, tajnika, članove Upravnog odbora
 • odlučuje o suradnji sa sestrinskom i drugim Komorama, drugim srodnim udrugama te o članstvu Udruge u međunarodnim udruženjima,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Upravnog odbora,
 • daje smjernice za rad Udruge
 • imenuje Povjerenstva, odbore, radne skupine i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke
 • odlučuje o isključenju članova na prijedlog Upravnog odbora
 • odlučuje o prestanku rada Udruge
 • odlučuje o raspolaganju imovinom Udruge nakon prestanka rada
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom ili Statutom

 

 

 

 

 

Članak 22.

 

  Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i ima slijedeće nadležnosti

 • izvršava odluke Skupštine te brine o izvršenju programa usvojenog na Skupštini
 • donosi odluku o promjeni sjedišta Udruge
 • donosi odluke o tekućim pitanjima između dvije sjednice Skupštine
 • raspisuje izbore za Predsjednika/Predsjednicu, Dopredsjednika/Dopredsjednicu, te članove Upravnog odbora, prikuplja pristigle ponude te ih upućuje Skupštini na raspravu i donošenje odluke
 • imenuje i razrješava Tajnika/Tajnicu Udruge na prijedlog Predsjednika/Predsjednice
 • utvrđuje prijedlog programa rada i izmjene i dopune Statuta te ih prosljeđuje Skupštini na raspravu i usvajanje
 • donosi odluku o visini naknade za rad u Udruzi
 • odobrava i na prijedlog Predsjednika/Predsjednice imenuje međunarodne predstavnike Udruge
 • imenuje članove Povjerenstava sukladno planu aktivnosti Udruge u vezi sa tekućim pitanjima između dvije sjednice Skupštine
 • odobrava izbor stručnih suradnika potrebnih za vođenje financija i knjigovodstva i ostalih poslova neophodnih za rad i poslovanje Udruge
 • odobrava projekte kojima se Udruga natječe za financijska sredstva na području RH i inozemstvu
 • upravlja imovinom Udruge
 • odobrava financijska sredstva za tekuće poslove preko iznosa od 15.000,00 kn 
 • određuje način prikupljanja donacija i njihovu raspodjelu
 • odobrava izvanredne aktivnosti Društva
 • pomaže i savjetuje predsjednika u obnašanju tekućih dužnosti
 • obavlja i druge poslove sukladno Statutu i drugim aktima Udruge

 

                   Članak 23.

 

Upravni odbor koji je izvršno i operativno tijelo Udruge ima 7-11 članova sukladno regionalnoj zastupljenosti koji su izabrani na sjednici Skupštine.

Članovi Upravnog odbora po svojoj funkciji su Predsjednik/Predsjednica, Dopredsjednik/Dopredsjednica i tajnik.

Predsjednik/Predsjednica Udruge saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora. Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje tri puta godišnje.

Članove Upravnog odbora imenuje Skupština na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Rad Upravnog odbora odvija se po Poslovniku o radu.

 

 

Članak 24.

 

Predsjednika/Predsjednicu  Udruge imenuje bira i razrješava Skupština Predsjednik/Predsjednica se bira  na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Mandat Predsjedniku/Predsjednici može prestati istekom mandata, na osobni zahtjev  i opozivom. U slučaju spriječenosti Predsjednika/Predsjednicu mijenja Dopredsjednik/Dopredsjednica ili sukaldno pisanoj punomoći neka druga osoba. Predsjednik/Predsjednica za svoj rad odgovara Skupštini.

 

 

 

 

 

     Članak 25.

 

  Predsjednik/Predsjednica ima slijedeće nadležnosti i odgovornosti:

 • zastupa i predstavlja Udrugu  u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • saziva sjednice i predsjedava sjednici Skupštine i Upravnog odbora
 • izvršava zaključke i odluke Skupštine i upravnog odbora
 • provodi suradnju sa srodnim Udrugama
 • zastupa Udrugu u upravnim i neupravnim postupcima
 • potpisuje sve akte koje donosi Skupština i Upravni odbor
 • potpisuje sve naloge za isplatu, financijska izvješća i završni račun
 • potpisuje sve vrste ugovora
 • odgovara za zakonitost rada
 • odgovara za financijsko poslovanje
 • odgovara za točnost podataka koji se dostavljaju državnim tijelima i institucijama
 • potpisuje sve akte koje donosi Skupština
 • potpisuje sve akte kojima se uređuje suradnja s drugim  pravnim i fizičkim osobama
 • saziva i predsjedava sjednice Upravnog odbora i Skupštine.
 • bez suglasnosti Upravnog odbora odobrava financijska sredstva za tekuće poslove do iznosa od 15.000,00 kn       
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Udruge

 

Članak 26.

 

Dopredsjednika/Dopredsjednicu bira i razrješava Skupština. Dopredsjednik/Dopredsjednica se bira na mandat od 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Na Osnivačkoj Skupštini Dopredsjednika/Dopredsjednicu imenuje Skupština na prijedlog Osnivačkog odbora. Mandat Dopredsjedniku/Dopredsjednici može prestati istekom mandata, na osobni zahtjev  i opozivom. Dopredsjednik/Dopredsjednica  mijenja Predsjednika/Predsjednicu u slučaju odsutnosti.

Dopredsjednik/Dopredsjednica  pomaže i savjetuje Predsjednika/Predsjednicu u obavljanju tekućih dužnosti.

Za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Članak 27.

 

Tajnika/Tajnicu  Udruge  imenuje Upravni odbor na prijedlog Predsjednika/Predsjednice. Tajnik/Tajnica se bira na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Za svoj rad odgovara Predsjedniku/Predsjednici i Upravnom odboru.

 

Članak 28.

 

  Tajnik/Tajnica ima slijedeće dužnosti:

 • vodi registar članova
 • usmeno i pisanim putem komunicira sa svim članovima te obavlja administrativne poslove
 • vodi i arhivira zapisnike sa sjednica svih tijela
 • priprema i brine o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora
 • sudjeluje u pripremi plana godišnjih aktivnosti
 • obavlja i druge poslove za koje je zaduži Predsjednik/Predsjednica

 

 

 

 

 

 

V.  MATERIJALNO – FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 29.

 

  Novčana sredstva Društva mogu se stjecati:

 • članarinom
 • kotizacijom za stručne skupove i kongrese
 • iz državnog proračuna
 • projektima za koje su raspisani natječaji
 • održavanjem stručnih seminara
 • naknadom za oglase i izložbeni prostor za vrijeme održavanja stručnih skupova
 • poklonima
 • donacijama pravnih i fizičkih osoba iz RH i inozemstva
 • na drugi zakonom dozvoljeni način

 

Članak 30.

 

Svi prihodi i rashodi utvrđuju se financijskim planom.

Financijski plan donosi se jednom godišnje i odobrava ga Skupština. Po završetku godine za koju je donešen financijski plan sastavlja se završni račun. Završni račun potpisuje Predsjednik/Predsjednica. Financijski plan i završni račun moraju biti u skladu s propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 31.

 

Sredstvima Udruge upravlja se sukladno propisima o materijalnom i financijskom poslovanju u okviru financijskog plana donešenog na Skupštini.

O načinu korištenja eventualne dobiti odlučuje Skupština  u cilju obavljanja i unapređivanja djelatnosti Udruge.       

 

Članak 32.

 

Članovima Upravnog odbora pripada naknada u obliku dnevnica i putnih troškova za ostvarenu nazočnost Sjednicama, sukladno pozitivnim propisima.

Predsjedniku/Predsjednici, Dopredsjedniku/Dopredsjednici i Tajniku/Tajnici pripada mjesečna naknada u visini koju odredi Upravni odbor, a sukladno pozitivnim propisima o dodatnom radu o čemu će se sklopiti Ugovor koji potpisuje Predsjednik/Predsjednica.

Članovima povjerenstva pripada naknada u obliku dnevnica nakon dostavljenog izvješća o radu i poštivanju zadanih rokova.

 

                                                                      

 VI. IMOVINA UDRUGE

 

Članak 33.

 

Imovinu Udruge čine novčana sredstva utvrđena člankom 29. ovog Statuta, pokretnine i nekretnine te druga imovinska prava.

Imovinom Udruge upravlja Upravni odbor.

 

 

 

 

 

 

VII.  PRESTANAK RADA

 

Članak 34.

 

Udruga  prestaje s radom i postojanjem u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka rada o imovini odlučuje Skupština Udruge

 

 

       Članak 35.

 

U slučaju prestanka rada Udruge temeljem odluke Skupštine, odluka o prestanku donosi se 2/3 većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

U odluci o prestanku postojanja mora se odrediti način provođenja likvidacijskog postupka, osoba likvidator, visina naknade za rad likvidatora, način i rokovi podnošenja likvidacijskih izvješća.

Za likvidatora se mora odrediti osoba sa potrebnim stručnim znanjem i iskustvom.

 

 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 36.

 

Statut Udruge te izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova na sjednici Skupštine.

U slučaju dvojbe oko odredaba ovog Statuta tumačenje daje Skupština, a tumačenje ostalih akata daje Upravni odbor.

Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini, a primjenjuje od dana upisa u Registar udruga

 

 

 

 

 

 

 

U Zagrebu, 17.prosinca .2010. godine

 

 

 

 

 

                                                                                               PREDSJEDNIK: